BBC Inside Out – Bronies

Report of BBC Inside Out on Bronies from October 30th 2017. Mirror: https://www.dropbox.com/s/zucaiou1u5eh2g5/BBC%20Inside%20Out%20Bronies2.mp4?dl=0

1 thought on “BBC Inside Out – Bronies

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *