Thiền Sư An Lạc Hạnh|Kinh “Diệu Pháp Liên Hoa”(phần 1)

Thiền Sư An Lạc Hạnh thuyết giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 1 phần 1 ngày 23-05-Canh Tý(2020) thông tin liên hệ: Hòa Thượng Thích Giác Sự tự là Thiền Sư An Lạc Hạnh, thế danh Lê Văn Thanh, bút hiệu Trường Sơn, trụ trì Tịnh Xá Liên Hoa, Xã Bạch Đằng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCKL5x50yVOkbAJQ4K7BbYWw?view_as=subscriber chỉ đường: https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+X%C3%A1+Li%C3%AAn+Hoa,+B%E1%BA%A1ch+%C4%90%E1%BA%B1ng,+T%C3%A2n+Uy%C3%AAn,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@11.0554102,106.7614036,13095m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c4b7975a6d1d:0x4cecf7be1f83a8e3!2m2!1d106.7964233!2d11.055328 Tịnh Xá An Lạc: https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+x%C3%A1+an+l%E1%BA%A1c,+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng,+S%E1%BB%91+10,+Su%E1%BB%91i+S%C3%A2u,+huy%E1%BB%87n+b%E1%BA%AFc,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@11.1017295,106.8549331,105m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c3b68d2029db:0xc9522e68dcfba07d!2m2!1d106.8552146!2d11.1019527